ประกาศรายชื่อนิสิตจบภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ลว.23 มี.ค.60 [] ประกาศ [23มี.ค.2560] ( 354)
  ตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง แล้วสามารถนำรูปชุดครุยมาขอทรานสคริปฉบับอนุมัติได้ที่งานบริการการศึกษา หรือติดต่อสอบถามที่ 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ตารางสอบกลางภาคประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [27ก.พ.2560] ( 7162)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา กรณีตารางสอบซ้ำซ้อนให้นิสิตแจ้งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [19ม.ค.2560] ( 7916)
  ผู้มีรายชื่อให้ทำคำร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.2560 - 15 ม.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [3ม.ค.2560] ( 10693)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้
-ศ. 6 – ส 7 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตรหัส 52- 56 (ปี 4)หรือน้อยกว่า
-ส. 7 – อา. 8 ม.ค. 60 วันลงทะเบียนสำหรับนิสิตรหัส 57 (ปี3)
- อา.8 – 9 ม.ค. 60วันลงทะเบียนเรียนรหัส 58 (ปี2)
-จ. 9– อ. 10 ม.ค. 60 0วันลงทะเบียนเรียนรหัส 59 (ปี1) ***นิสิตจะต้องชำระเงินก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน

ลงทะเบียนวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับนิสิต รหัส 57 นิสิตจะต้องเข้ายืนยันทุกคน ประกาศ [7ธ.ค.2559] ( 4230)
  สำหรับนิสิตรหัส 57 ให้เข้าไปยืนยันการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 มกราคม 2560

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 934)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2559 สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย(นิสิต ป.โท) ประกาศ [5ส.ค.2559] ( 2202)
  นิสิตโปรตรวจสอบปฏิทินการศึกษา

การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 2009)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [28พ.ค.2559] ( 44208)
  ข้อมูลรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2560

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3218)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7