-
 
 
ภาคเรียน   ปีการศึกษา  
[ ] [   ปี() ] [ ]
[      ]รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
-รักษาสถานภาพนิสิต
00000000Maintain Student Status
 • ยังไม่ระบุอาจารย์ผู้สอน
 • 0-(ภาคปกติ+พิเศษ)0-1004
  -การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(คณะวิทยาการจัดการ)
  03770595Independent Study
 • อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
 • 3-XJ80505-50
  03770599Thesis
 • อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน
 • 3-XJ80505-31
  03770599Thesis
 • อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
 • 3-XJ80506-21
  03770599Thesis
 • อาจารย์นิภา นิรุตติกุล
 • 3-XJ80514-20
  03770599Thesis
 • อาจารย์ศุภาภาส คำโตนด
 • 3-XJ80515-21
  03770599Thesis
 • อาจารย์ชุติมา โล่งจิตร
 • 3-XJ80517-10
  03770599Thesis
 • อาจารย์เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
 • 3-XJ80518-20


   


   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 20230 โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169
     
  รายวิชาที่เปิดรายวิชาที่เปิดสอน